ZIŅOJUMS par priekšlikumu Eiropas Parlamenta un Padomes regulai par Eiropas Inovāciju un tehnoloģiju institūtu (pārstrādāta redakcija) (COM(2019)0331 - C9-0042/2019 - 2019/0151(COD)) Rūpniecības, pētniecības un enerģētikas komiteja Referente: Marisa Matias