Rakstisks jautājums E-6054/07 iesniedza Caroline Lucas (Verts/ALE) Komisijai. Lopkopības radītā ietekme Nr. 5 — siltumnīcas efektu izraisošu gāzu emisijas ietekmes atzīšana turpmākajos Komisijas tiesību aktos