Υπόθεση C-264/14: Απόφαση του Δικαστηρίου (πέμπτο τμήμα) της 22ας Οκτωβρίου 2015 [αίτηση του Högsta förvaltningsdomstolen (Σουηδία) για την έκδοση προδικαστικής αποφάσεως] — Skatteverket κατά David Hedqvist [Προδικαστική παραπομπή — Κοινό σύστημα φόρου προστιθέμενης αξίας (ΦΠΑ) — Οδηγία 2006/112/ΕΚ — Άρθρα 2, παράγραφος 1, στοιχείο γ', και 135, παράγραφος 1, στοιχεία δ' έως στ' — Υπηρεσίες παρεχόμενες εξ επαχθούς αιτίας — Συναλλαγές ανταλλαγής εικονικού νομίσματος «bitcoin» με συμβατικά νομίσματα — Απαλλαγή]