Rakstisks jautājums E-5078/08 iesniedza Bart Staes (Verts/ALE) Komisijai. Turpmākie pasākumi pēc rezolūcijas P6_TA(2007)0432 par Kopienas, dalībvalstu un Philip Morris nolīguma ietekmi