Labojums EBTA dalībvalstu paziņotajā informācijā par valsts atbalstu, kas piešķirts saskaņā ar tiesību aktu, kas minēts EEK līguma XV pielikuma 1. d) apakšpunktā (Komisijas Regula (EK) Nr. 68/2001 par EK līguma 87. un 88. panta piemērošanu mācību atbalstam) ( OV C 38, 22.2.2007. , un EEZ 2007. gada 22. februāra pielikums Nr. 8)