Eiropas Izglītības fonda ieņēmumu un izdevumu pārskats par 2019. finanšu gadu