Iepriekšējs paziņojums par koncentrāciju (Lieta COMP/M.4905 — WL Ross/C&A Automotive Interior Businesses II) — Lieta, kas pretendē uz vienkāršotu procedūru Dokuments attiecas uz EEZ