Lieta C-576/19 P: Apelācijas sūdzība, ko 2019. gada 29. jūlijā Intercept Pharma Ltd, Intercept Pharmaceuticals, Inc. iesniedza par Vispārējās tiesas (otrā palāta) 2019. gada 28. jūnija spriedumu lietā T-377/18 Intercept Pharma un Intercept Pharmaceuticals/EMA