Ģenerāladvokātes Sharpston secinājumi, sniegti 2007. gada 29.novembrī. # Feinchemie Schwebda GmbH un Bayer CropScience AG pret College voor de toelating van bestrijdingsmiddelen. # Lūgums sniegt prejudiciālu nolēmumu: College van Beroep voor het bedrijfsleven - Nīderlande. # Augu aizsardzības līdzekļi - Tirdzniecības atļauja - Etofumezāts - Direktīvas 91/414/EEK un 2002/37/EK - Regula (EEK) Nr. 3600/92 - Lūgums atkārtoti sākt mutvārdu procesu. # Lieta C-361/06. TITJUR Feinchemie Schwebda un Bayer CropScience