Barības laišana tirgū un lietošana ***I Eiropas Parlamenta 2009. gada 5. februāra normatīvā rezolūcija par priekšlikumu Eiropas Parlamenta un Padomes regulai par barības laišanu tirgū un lietošanu (COM(2008)0124 – C6-0128/2008 – 2008/0050(COD))#P6_TC1-COD(2008)0050 Eiropas Parlamenta nostāja pieņemta pirmajā lasījumā 2009. gada 5. februārī , lai pieņemtu Eiropas Parlamenta un Padomes Regulu (EK) Nr. …/2009 par barības laišanu tirgū un lietošanu un ar ko groza Regulu (EK) No. 1831/2003, un atceļ Direktīvas 79/373/EEK, 80/511/EEK, 82/471/EEK, 83/228/EEK, 93/74/EEK, 93/113/EK un 96/25/EK un Lēmumu 2004/217/EK#PIELIKUMS