Mål C-278/07–C-280/07: Domstolens dom (andra avdelningen) av den 29 januari 2009 (begäran om förhandsavgörande från Bundesfinanzhof – Tyskland) – Hauptzollamt Hamburg-Jonas mot Josef Vosding Schlacht-, Kühl- und Zerlegebetrieb GmbH & Co (Förordning (EG, Euratom) nr 2988/95 – Skydd av Europeiska gemenskapernas finansiella intressen – Artikel 3 – Återkrav av exportbidrag – Fastställande av preskriptionstiden – Oegentligheter begångna före ikraftträdandet av förordning nr 2988/95 – Preskriptionsregel tillhörande en medlemsstats allmänna civilrätt)