Sujungtos bylos C-278/07–C-280/07 2009 m. sausio 29 d. Teisingumo Teismo (antroji kolegija) sprendimas byloje ( Bundesfinanzhof (Vokietija) prašymas priimti prejudicinį sprendimą) Hauptzollamt Hamburg-Jonas prieš Josef Vosding Schlacht-, Kühl- und Zerlegebetrieb GmbH & Co (Reglamentas (EB, Euratomas) Nr. 2988/95 — Europos Bendrijų finansinių interesų apsauga — 3 straipsnis — Reikalavimas grąžinti eksporto grąžinamąją išmoką — Senaties termino apibrėžimas — Pažeidimai, padaryti prieš įsigaliojant Reglamentui Nr. 2988/95 — Valstybės narės bendrajai civilinei teisei priklausanti senaties termino taisyklė)