Yhdistetyt asiat C-278/07–C-280/07: Yhteisöjen tuomioistuimen tuomio (toinen jaosto) 29.1.2009 (Bundesfinanzhofin (Saksa) esittämä ennakkoratkaisupyyntö) — Hauptzollamt Hamburg-Jonas v. Josef Vosding Schlacht-, Kühl- und Zerlegebetrieb GmbH & Co. (Asetus (EY, Euratom) N:o 2988/95 — Euroopan yhteisöjen taloudellisten etujen suojaaminen — 3 artikla — Vientituen takaisinperintä — Vanhentumisajan määrittäminen — Sääntöjenvastaisuudet, jotka ovat tapahtuneet ennen asetuksen N:o 2988/95 voimaantuloa — Vanhentumisaikaa koskeva sääntö, joka kuuluu jäsenvaltion yleiseen siviilioikeuteen)