Liidetud kohtuasjad C-278/07–C-280/07: Euroopa Kohtu (teine koda) 29. jaanuari 2009 . aasta otsus Bundesfinanzhofi (Saksamaa) eelotsusetaotlus) — Hauptzollamt Hamburg-Jonas versus Josef Vosding Schlacht-, Kühl- und Zerlegebetrieb GmbH & Co (Määrus (EÜ, Euratom) nr 2988/95 — Euroopa ühenduste finantshuvide kaitse — Artikkel 3 — Eksporditoetuse tagasinõudmine — Aegumistähtaja kindlaksmääramine — Enne määruse nr 2988/95 jõustumist toimunud eeskirjade eiramine — Liikmesriigi üldises tsiviilõiguses sätestatud aegumissäte)