Komisijas Regula (EK) Nr. 353/2008 (2008. gada 18. aprīlis), ar ko izveido īstenošanas noteikumus pieteikumiem par veselīguma norāžu atļaujām saskaņā ar Eiropas Parlamenta un Padomes Regulas (EK) Nr. 1924/2006 15. pantu (Dokuments attiecas uz EEZ)