Ανακοίνωση σχετικά με την υλοποίηση της διοικητικής συνεργασίας μεταξύ της Νέας Ζηλανδίας και της Ευρωπαϊκής Κοινότητας [Δημοσιεύεται δυνάμει του άρθρου 18 παράγραφος 1 του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1580/2007 της Επιτροπής ( ΕΕ L 350 της 31.12.2007, σ. 1 )]