EEZ Apvienotās Komitejas Lēmums Nr. 132/2009 ( 2009. gada 4. decembris ), ar ko groza EEZ līguma II pielikumu (Tehniskie noteikumi, standarti, testēšana un sertifikācija)