Eiropas Globalizācijas pielāgošanas fonda mobilizēšana