Tarybos Reglamentas (EEB) Nr. 259/93 1993 m. vasario 1 d. dėl atliekų vežimo Europos bendrijos viduje, į Bendriją ir iš jos priežiūros ir kontrolės