Sklep Sveta 2007/427/SZVP z dne 18. junija 2007 o imenovanju posebnega predstavnika Evropske unije v Bosni in Hercegovini