Komisijas Direktīva 2009/46/EK ( 2009. gada 24. aprīlis), ar kuru groza Eiropas Parlamenta un Padomes Direktīvu 2006/87/EK, ar ko nosaka tehniskās prasības attiecībā uz iekšējo ūdensceļu kuģiem (Dokuments attiecas uz EEZ)