Programmas Jaunatne darbībā izveide laikposmam no 2007. līdz 2013. gadam ***I Eiropas Parlamenta 2008. gada 2. septembra normatīvā rezolūcija par priekšlikumu Eiropas Parlamenta un Padomes lēmumam, ar kuru groza Lēmumu Nr. 1719/2006/EK, ar ko izveido programmu Jaunatne darbībā laikposmam no 2007. gada līdz 2013. gadam (COM(2008)0056 — C6-0057/2008 — 2008/0023(COD))