Lieta C-375/06: Tiesas (sestā palāta) spriedums 2007. gada 24. maijā — Eiropas Kopienu Komisija/Rortugāles Republika (Valsts pienākumu neizpilde — Direktīva 2003/105/EK — Darba ņēmēju aizsardzība — Tādu smagu nelaimes gadījumu briesmu pārzināšanu, kas saistīti ar bīstamām vielām — Netransponēšana noteiktajā termiņā)