Rakstisks jautājums E-1738/09 iesniedza Carl Schlyter (Verts/ALE) Komisijai. Kopējās zivsaimniecības politikas pārkāpumi