EEZ Apvienotās Komitejas Lēmums Nr. 146/2009 ( 2009. gada 4. decembris ), ar ko groza EEZ līguma XVII pielikumu (Intelektuālais īpašums)