Komisijas ziņojums Padomei un Eiropas Parlamentam - 2008. gada ziņojums par Eiropas Kopienas attīstības un ārējās palīdzības politiku un tās īstenošanu 2007. gadā {SEC(2008)2062}