Προηγούμενη γνωστοποίηση συγκέντρωσης (Υπόθεση COMP/M.5274 — NEWS CORP/Permira/NDS) — Υπόθεση υποψήφια για απλοποιημένη διαδικασία Κείμενο που παρουσιάζει ενδιαφέρον για τον ΕΟΧ