Sprawozdanie Komisji do Rady i parlamentu Europejskiego - Postępy w tworzeniu wewnętrznego rynku gazu ziemnego i energii elektrycznej [SEK(2008) 460]