Komisijas ziņojums Eiropas Parlamentam, Padomei, Eiropas Ekonomikas un sociālo lietu komitejai un Reģionu Komitejai - Galīgais novērtējuma ziņojums par programmas MEDIA Plus un MEDIA – Training īstenošanu un rezultātiem (2001–2006)