Věc C-264/06: Rozsudek Soudního dvora (osmého senátu) ze dne 19. dubna 2007 – Komise Evropských společenství v. Lucemburské velkovévodství (Nesplnění povinnosti státem — Nařízení (ES) č. 261/2004 — Článek 16 odst. 3 — Náhrady a pomoc cestujícím — Nezbytná opatření)