Komisijas paziņojums Eiropas Parlamentam atbilstoši EK līguma 251. panta 2. punkta otrajai daļai attiecībā uz Padomes kopējo nostāju par tādas Eiropas Parlamenta un Padomes direktīvas priekšlikuma pieņemšanu, ar kuru groza Direktīvu 2003/88/EK par par konkrētiem darba laika organizēšanas aspektiem