Iepriekšējs paziņojums par koncentrāciju (Lieta COMP/M.4819 — CommScope/Andrew) Dokuments attiecas uz EEZ