Lieta C-105/07: Tiesas (ceturtā palāta) spriedums 2008. gada 17. janvārī ( Rechtbank van eerste aanleg te Antwerpen (Beļģija) lūgums sniegt prejudiciālu nolēmumu) — N. V. Lammers & Van Cleeff / Belgische Staat (Brīvība veikt uzņēmējdarbību — Kapitāla brīva aprite — Nodokļu tiesību akti — Sabiedrību ienākuma nodoklis — Procenti, kurus meitas sabiedrība ir pārskaitījusi kā atlīdzību par citā dalībvalstī reģistrētas mātes sabiedrības aizdotajiem līdzekļiem — Procentu pārkvalificēšana par dividendēm, kas apliekamas ar nodokļiem — Nepārkvalificēšana, ja procenti ir pārskaitīti sabiedrībai rezidentei)