Rakstisks jautājums E-1609/09 iesniedza Rebecca Harms (Verts/ALE) Komisijai. ITER projekts