Komisijas Regula (EK) Nr. 86/2008 ( 2008. gada 30. janvāris ), ar kuru groza Regulu (EK) Nr. 318/2007, ar ko nosaka dzīvnieku veselības nosacījumus dažu putnu ievešanai Kopienā un attiecīgos karantīnas nosacījumus (Dokuments attiecas uz EEZ )