2008/813/EK: Lēmums Nr. 1/2008 ( 2008. gada 12. marts ), ko pieņēmusi komiteja, kas ir izveidota saskaņā ar Nolīgumu starp Eiropas Kopienu un Šveices Konfederāciju par savstarpēju atzīšanu attiecībā uz atbilstības novērtēšanu saistībā ar jaunās 16. nodaļas (būvizstrādājumi) iekļaušanu 1. pielikumā