Lieta C-10/18 P: Apelācijas sūdzība, ko 2018. gada 5. janvārī iesniedza Marine Harvest ASA par Vispārējās tiesas (piektā palāta) 2017. gada 26. oktobra spriedumu lietā T-704/14: Marine Harvest ASA/Eiropas Komisija