Eiropas Parlamenta un Padomes Direktīva ( 2006. gada 12. decembrī ), ar ko nosaka tehniskās prasības attiecībā uz iekšējo ūdensceļu kuģiem un atceļ Padomes Direktīvu 82/714/EEK (2006/87/EK)