Υπόθεση C-439/20 P: Αναίρεση που άσκησε στις 18 Σεπτεμβρίου 2020 η Ευρωπαϊκή Επιτροπή κατά της αποφάσεως που εξέδωσε το Γενικό Δικαστήριο (τέταρτο τμήμα) στις 8 Ιουλίου 2020 στην υπόθεση T-110/17, Jiangsu Seraphim Solar System κατά Επιτροπής