Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis, CE 136, 2012