Rakstisks jautājums E-5235/07 iesniedza Dan Jørgensen (PSE) Komisijai. Saistība starp Dānijas Likumu par lauksaimniecības dzīvnieku audzēšanu, cūkkopību un ES Dzīvotņu direktīvu un Ūdens pamatdirektīvu