Komisijas Deleģētā regula (ES) 2021/732 (2021. gada 26. janvāris), ar ko attiecībā uz lietas materiālu saturu, ko izmeklēšanas darbinieks iesniedz Eiropas Vērtspapīru un tirgu iestādei, tiesībām tikt uzklausītam attiecībā uz pagaidu lēmumiem un sodanaudu un periodisku soda maksājumu iesniegšanu groza Deleģēto regulu (ES) Nr. 667/2014 (Dokuments attiecas uz EEZ)