2009/504/EK,Euratom: Komisijas Lēmums ( 2009. gada 28. maijs ), ar kuru groza Lēmumu 97/245/EK, Euratom, ar ko paredz noteikumus par to, kā Kopienu pašu resursu sistēmā dalībvalstis nodod informāciju Komisijai (izziņots ar dokumenta numuru C(2009) 4072)