Labojums Padomes Lēmumā 2006/971/EK ( 2006. gada 19. decembris ) par īpašo programmu Sadarbība , ar ko īsteno Eiropas Kopienas Septīto pamatprogrammu pētniecībai, tehnoloģiju attīstībai un demonstrāciju pasākumiem (2007.–2013.) ( OV L 400, 30.12.2006. )