Priekšlikums Padomes un Komisijas lēmums par Kopienas nostāju Stabilizācijas un asociācijas padomē attiecībā uz pāreju uz otro posmu asociācijā starp Eiropas Kopienām un to dalībvalstīm, no vienas puses, un Bijušo Dienvidslāvijas Maķedonijas Republiku, no otras puses, ievērojot Stabilizācijas un asociācijas nolīguma 5. pantu