Πρόταση Απόφαση του Συμβουλίου και τησ Επιτροπησ σχετικά με τη θέση της Κοινότητας στο Συμβούλιο Σύνδεσης όσον αφορά τη μετάβαση στο δεύτερο στάδιο της σύνδεσης μεταξύ των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων και των κρατών μελών τους, αφενός, και της πρώην Γιουγκοσλαβικής Δημοκρατίας της Μακεδονίας, αφετέρου, σύμφωνα με το άρθρο 5 της Συμφωνίας Σταθεροποίησης και Σύνδεσης