Návrh rozhodnutí Rady a Komise o postoji Společenství v rámci Rady stabilizace a přidružení, pokud jde o přechod do druhé etapy přidružení mezi Evropskými společenstvími a jejich členskými státy na straně jedné a Bývalou jugoslávskou republikou Makedonie na straně druhé podle článku 5 Dohody o stabilizaci a přidružení