Komisijas atzinums saskaņā ar EK līguma 251. panta 2. punkta trešās daļas c) apakšpunktu par Eiropas Parlamenta ierosināto grozījumu Padomes kopējā nostājā, kas attiecas uz priekšlikumu Eiropas Parlamenta un Padomes regulai par grozījumu Regulā (EK) Nr. 881/2004 par Eiropas Dzelzceļa aģentūras izveidošanu ar ko groza Komisijas priekšlikumu saskaņā ar EK līguma 250. panta 2. punktu