Komisijas paziņojums Eiropas Parlamentam, Padomei, Eiropas Ekonomikas un sociālo lietu komitejai un Reģionu Komitejai - Energoefektivitātes paaugstināšana ar informācijas un sakaru tehnoloģijām