Decyzja Komisji z dnia 22 kwietnia 2002 r. ustanawiająca wykaz zatwierdzonych stref i zatwierdzonych hodowli w zakresie jednej lub więcej chorób ryb: wirusowej posocznicy krwotocznej (VHS) i zakaźnej martwicy układu krwiotwórczego (IHN) (notyfikowana jako dokument nr C(2002) 1500) (Tekst mający znaczenie dla EOG) (2002/308/WE)